Algemene gegevens en voorwaarden


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van Lawstone.  
Lawstone is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het omgevingsrecht, bouw- en vastgoedrecht en overheidsopdrachtenrecht.
De hieronder genoemde advocaten oefenen het beroep van advocaat uit onder het advocatenkantoor “Lawstone”.

  1. Mr. Konstantijn Roelandt is ingeschreven op het tableau van de orde van advocaten bij de balie te Mechelen en te Gent en houdt kantoor te Heist-op-den-Berg [coördinaten onderstaand] en te Gent [coördinaten onderstaand]. Hij oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van de BV Konstantijn Roelandt, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 91, KBO nr. 0831.728.181;
  2. Mr. Jens Joossens, ingeschreven op het tableau van advocaten bij de Balie Provincie Antwerpen, en houdt kantoor te Heist-op-den-Berg [coördinaten onderstaand]. Hij oefent het beroep van advocaat uit onder vorm van de BV Advocatenkantoor JENS JOOSSENS, met zetel te 2820 Bonheiden, De Bergen 24, KBO nr.  0744.940.501
  3. Mr. Vincent De Weerdt is ingeschreven op het tableau van advocaten bij de Balie Provincie Antwerpen, en houdt kantoor te Heist-op-den-Berg [coördinaten onderstaand]. Hij oefent het beroep van advocaat uit onder vorm van de BV Cadix Legal, met zetel te 2000 Antwerpen, August Michielsstraat 38/42,  KBO nr. 0773.931.821.

De advocaten van Lawstone zijn onderworpen aan de deontologische code van de Balie Provincie Antwerpen.

Lawstone heeft een vestiging te Heist-op-den-Berg:
Dorpsstraat 91
2221 Heist-op-den-Berg
Tel.  +32 (0)15 22 21 16
info@lawstone.be

En een hoofdkantoor te Antwerpen:
Koninklijkelaan 16/000
2600 Antwerpen
tel. +32 (0) 15 22 21 16
info@lawstone.be

Opdracht

De opdracht die toevertrouwd wordt aan Lawstone, kan uitgevoerd worden door al haar advocaten.  Naarmate de aard en complexiteit van de zaak, kan Lawstone beroep doen op diensten van externe advocaten teneinde de opdracht naar voldoening te volbrengen.

De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of dit uit de aard van de verbintenis volgt.

De contractuele relatie tussen de cliënt en Lawstone bestaat evenwel enkel met de BV Konstantijn Roelandt, tenzij wanneer dit uitdrukkelijk overeengekomen is met de BV Konstantijn Roelandt. Enkel de BV Konstantijn Roelandt kan aldus aansprakelijk gesteld worden, en dit slechts in geval van opzettelijke fout, fraude of bedrog bij de uitvoering van de opdracht.

De beroepsaansprakelijkheid van alle voornoemde advocaten is evenwel in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel, via een polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze orde (dekking van 1.250.000 EUR per schadegeval).

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Konstantijn Roelandt is in tweede rang verzekerd bij AG Insurance nv (leidende verzekeraar), E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel (2.500.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar bovenop eerste rang) en in derde rang bij HDI Gerling Verzekeringen nv, Tervurenlaan 273, 1150 Brussel (6.000.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar bovenop eerste en tweede rang).

De eventuele beroepsaansprakelijkheid van voornoemde advocaten is beperkt tot het bedrag dat in toepassing van de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

De waarborgen van de verzekering zijn van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten die de verzekerde uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor. Zijn niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten van Amerika of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Indien, om welke reden ook, geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kan geschieden, is de totale aansprakelijkheid van de voornoemde advocaten beperkt tot het bedrag van het voor de opdracht, waarin het aansprakelijkheidsgeval zich voordeed, aangerekend ereloon.

De cliënt dient er zich rekenschap van te geven dat aan juridische procedures, naast de mogelijkheid dat hij in het ongelijk wordt gesteld, risico's verbonden zijn, waaronder het moeten betalen van de gerechtskosten inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding.

Beëindiging opdracht

De cliënt, dan wel Lawstone, kan op elk ogenblik schriftelijk de opdracht beëindigen. De beëindiging van de opdracht doet alle reeds geleverde prestaties opeisbaar worden.

Erelonen

Het verschuldigde ereloon wordt berekend op basis van alle gepresteerde uren tegen uurtarief, waaronder – maar niet beperkt tot – een eerste gesprek en eerste advies. Het uurtarief wordt bepaald met in acht neming van het belang van het dossier, de spoedeisendheid, het behaalde resultaat, de specificiteit van het dossier en de draagkracht van de cliënt. In onderling overleg kan de behandeling van een bepaald dossier of onderdelen ervan tegen een vooraf overeengekomen vast bedrag gebeuren. Tevens wordt er een algemene dossierkost mee in rekening gebracht.

Voorgeschoten uitgaven ten behoeve van het dossier, zoals onder meer kosten voor aangetekende zending, dagvaardingskosten, uitvoeringskosten, rolrechten, kosten inzake prestaties van gerechtsdeurwaarders, derde-advocaten, notarissen, vertalers, accountants, revisoren en deskundigen, taksen en andere heffingen van overheden en administratieve beroepsinstanties, worden afzonderlijk doorgerekend aan het effectief voorgeschoten bedrag. Zij maken geen deel uit van het ereloon.
De geleverde diensten worden periodiek gefactureerd.

Bij elke ereloonfactuur ontvangt de cliënt een gedetailleerd overzicht van de aangerekende geleverde diensten. De cliënt kan hier ten allen tijde om verzoeken.

Lawstone zal bij aanvang van de opdracht een voorschot begroten en dit factureren aan de cliënt. Het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op het bedrag van de gedetailleerde ereloonfactuur.
Lawstone kan tevens een voorschot vragen voor de voor het dossier te verrichten uitgaven. De cliënt ontvangt een gedetailleerde staat van de gedane uitgaven waarop het eventueel voorschot in mindering wordt gebracht.     

De cliënt kan uit de begroting van het voorschot geen rechten putten met betrekking tot de omvang van het geleverde werk en het aantal uren dat aangerekend wordt.

Op de ereloonfacturen wordt 21% BTW aangerekend.

Onderzoek

In het geval Lawstone een onderzoek dient te verrichten naar de cliënt, op basis van deontologische dan wel wettelijke verplichtingen, is de cliënt gehouden alle relevante en correcte informatie te verstrekken. Bij gebreke aan adequate informatieverstrekking is Lawstone gerechtigd om haar mandaat met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Gegevens en informatie

De cliënt verstrekt alle noodzakelijke (geschreven en niet-geschreven) informatie aan Lawstone en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan. In geval van kennelijk onjuiste, onvolledige en/of laattijdige informatie is Lawstone gerechtigd zijn werkzaamheden te beëindigen en zijn mandaat neer te leggen. 

Lawstone zal zijn opdracht uitvoeren met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de op hem toepasselijke deontologische regels.
De adviezen, stukken en informatie die Lawstone aan de cliënt overmaakt, kunnen onder het beroepsgeheim of de vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaten vallen. Bij het gebruik en de verspreiding van ontvangen adviezen, stukken of informatie dient de cliënt hiermee rekening te houden.     

Lawstone verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten in het kader van:
    •    diensten
    •    cliëntenbeheer
    •    boekhouding

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar tegen de persoonsgegevens in bezit van Lawstone.

Betalingsvoorwaarden

Behoudens anders overgekomen zijn de ereloon- en provisiefacturen betaalbaar binnen een termijn van dertig dagen na factuurdatum.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient deze binnen een termijn van acht dagen schriftelijk en gemotiveerd te worden geprotesteerd.

Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd berekend aan een intrestvoet van 8% op jaarbasis.

In geval van wanbetaling kan Lawstone haar werkzaamheden opschorten, ná de cliënt hiervoor te hebben gewaarschuwd. Lawstone kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade voortvloeiend uit de opschorting van zijn werkzaamheden ingevolge wanbetaling. 

Derdengelden

Lawstone stort de cliënt alle bedragen die hij voor haar rekening ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door. Indien een bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort, wordt de cliënt op de hoogte gebracht van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het niet onmiddellijk kan worden doorgestort.    

Op de bedragen die Lawstone voor uw rekening ontvangt, mag hij de sommen inhouden tot aanzuivering van de bedragen die de cliënt hem verschuldigd is. Lawstone brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.
Lawstone stort alle bedragen die hij van de cliënt ten voordele van derden ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd aan deze derden door. 

Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Indien één of meerdere bepalingen of voorwaarden op onderhavige pagina nietig zou zijn, tast deze nietigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen en voorwaarden niet aan.

De overeenkomst tussen de cliënt en Lawstone wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels.

Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin Lawstone zijn hoofdkantoor heeft, onverminderd het recht van Lawstone om zich te wenden tot de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel of woonplaats van de cliënt is gevestigd.