Omgevingsrecht: ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en bodem

Zowel bij de ontwikkeling van een grootschalig infrastructuurproject als bij de realisatie van een meer bescheiden vastgoedproject dient steeds rekening te worden gehouden met tal van procedures en randvoorwaarden van stedenbouwkundige aard. Lawstone adviseert ondernemingen, particulieren en overheden over de diverse aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw. 

Daarnaast spelen de diverse facetten van het milieurecht, veelal met een Europese dimensie, steeds vaker een belangrijke rol bij onder meer het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot de exploitatie van een inrichting. Lawstone begeleidt u graag doorheen de complexe milieuregelgeving en haar diverse aanpassingen.

U kan bij ons terecht met vragen over onder meer volgende onderwerpen:    

 • De omgevingsvergunning: adviesverlening m.b.t. de inwerkingtreding, de overgangsregeling, de procedurele wijzigingen enz.
 • Stedenbouwkundige vergunningen: adviesverlening en bijstand bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, instellen en begeleiden van administratieve beroepsprocedures, voeren van procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken
 • Milieuvergunningen en socio-economische vergunningen: adviesverlening en bijstand bij milieuvergunningsaanvragen, begeleiden van administratieve beroepen, procedures voor de Raad van State en burgerlijke rechtbanken
 • Milieueffectenrapportage: adviesverlening over milieueffectenrapportering bij grote projecten
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen: adviesverlening, indienen van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en voeren van procedures voor de Raad van State
 • Bodemverontreiniging en grondverzet: advies en bijstand bij overdracht van grond (procedure overdracht (risico)grond, statuut onschuldig eigenaar/bezitter, ...), advies over en begeleiden van procedures m.b.t. grondverzet
 • Het Materialendecreet en het Vlarema: advies m.b.t. de afvalregelgeving (onder meer advies m.b.t. de begrippen “afvalstof”, “bijproduct”, “end-of-waste”), overbrenging van afvalstoffen, ...
 • Onteigeningsrecht: bijstand bij onderhandelingen en voeren van procedures voor de vrederechter/rechtbank van eerste aanleg
 • Handhaving omgevingsrecht: adviesverlening en begeleiden van procedures in het kader van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving
 • Windturbine-ontwikkelingen: adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen en begeleiden van administratieve/gerechtelijke procedures
 • Environmental due diligence: opmaak van een risk assessment in het kader van de overname van een onderneming
 • Grond- en pandenbeleid, waterbeleid, natuurbehoudsrecht, erfgoedbescherming, enz