Overheidsopdrachten, overheidscontracten en PPS

Niet alleen voor overheden maar ook voor vele (gesubsidieerde) verenigingen en instellingen is de naleving van de regelgeving overheidsopdrachten bij het sluiten van de voor hun werking noodzakelijke contracten onvermijdelijk. Tegelijkertijd zijn overheidsopdrachten voor vele bedrijven en dienstverleners een belangrijke markt, waaruit zij een aanzienlijk deel van hun activiteit en omzet putten. 

Contracteren met de overheid is voor ondernemingen ook vaak noodzakelijk om over cruciale bedrijfsmiddelen zoals terreinen, gebouwen, watergebonden infrastructuur en dergelijke te kunnen beschikken.          

Lawstone biedt u graag haar diensten aan in dit vakgebied. 

U kan bij ons terecht met vragen over onder meer volgende onderwerpen: 

 • Toepassingsgebied: welke entiteiten, overeenkomsten, samenwerkingsverbanden en constructies zijn onder welke voorwaarden onderworpen aan de regelgeving overheidsopdrachten en de bijzondere bepalingen en beginselen die de overheidscontracten beheersen
 • Gunningsprocedures: keuze van de gunningsprocedure, opmaak van de opdrachtdocumenten (bestek), beoordeling van de offertes, prijsonderzoek, opmaak van gunningsverslag en gunningsbeslissing, evenals het organiseren van meer bijzondere gunningsprocedures als de onderhandelingsprocedure, concurrentiegerichte dialoog, werkenwedstrijd (design & build), wedstrijd voor ontwerpen, aankoopcentrale, ... 
 • Publiek-private samenwerking, DBFM (design, build, finance en maintain en zijn varianten), concessieovereenkomst, promotieovereenkomst: de uitwerking  en plaatsing van deze complexe contractvormen 
 • Domeinconcessies, koop, huur en de vestiging van andere rechten op domeingoederen en overheidsvastgoed
 • Geschillen met betrekking tot de gunningsbeslissing, het bestek en andere beslissingen van de aanbestedende overheid in het kader van de gunning van overheidsopdrachten en -contracten: het afwegen en inzetten van de diverse proceduremogelijkheden: gaande van het schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid en het annulatieberoep bij de Raad van State, over het kortgeding en de vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechter, tot de onverbindendverklaring en de vernietiging van de gesloten overeenkomst    
 • Kandidaturen en offertes: het indienen van kandidaturen en offertes, met aandacht voor onder meer de formele en materiële regelmatigheid, het omgaan met vergissingen en leemten in de meetstaat en het bestek, contacten tussen de aanbestedende overheid en de inschrijvers tijdens de gunningsprocedure, de opmaak van prijsverantwoordingen
 • Samenwerkingsverbanden: verschillende samenwerkingsvormen (combinatie, consortium, tijdelijke handelsvennootschap, onderaanneming) met het oog op deelname aan en uitvoering van overheidsopdrachten en –contracten
 • De specifieke positie van de architect:
 • De eigenheden van overheidsopdrachten en -contracten in verhouding tot de wettelijke opdrachten van de architect, de onafhankelijkheid van de architect, de onverenigbaarheid van het beroep van architect en aannemer, de aansprakelijkheid van de architect
 • de verschillende hoedanigheden van de architect: als inschrijver op overheidsopdrachten, als de opsteller van de opdrachtdocumenten en de beoordelaar van de offertes ten dienste van de aanbestedende overheid, als de leidend ambtenaar bij de uitvoering van overheidsopdrachten
 • Uitvoering van overheidsopdrachten- en contracten: bewaken van de uitvoering van het project, de correcte toepassing van de bijzondere uitvoeringsregels, aandacht voor en naleving van de formele vereisten, feiten te wijten aan de aanbestedende overheid, onvoorziene omstandigheden, wijzigingen en meerwerken, uitvoeringstermijn(verlenging en –overschrijding), betalingen en intresten, oplevering, aansprakelijkheid verborgen gebreken en tienjarige aansprakelijkheid, uitwerken en onderhandelen van minnelijke regelingen, bijstand in gerechtelijke procedures en expertises
 • Erkenning van aannemers
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: de voorschriften inzake veiligheidscoördinatie, veiligheids- en gezondheidsplan, postinterventiedossier, ... 
 • Sociale en fiscale verplichtingen: hoofdelijke en ketenaansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers, voor loonschulden ten aanzien van werknemers, voor illegale tewerkstelling, maatregelen ter bestrijding van zwartwerk